Elämä on parempaa yhdessä nautittuna

 

Yhteinen keittiö

Kutsuu tekemään yhdessä

Yhteinen keittiö on kohtaamispaikka, johon on helppo tulla ja jossa voi olla vaan omana itsenään. Yhteinen keittiö tarjoaa mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja itselle tärkeän tiedon saamiseen

Yhdessä tekeminen kaikkien toimijoiden kanssa on voimavara. Kun eri toiminnot nivotaan yhteen ja vältetään päällekkäisyyksiä, saadaan alueen resurssit tehokkaaseen käyttöön.

Paikalliset ammattilaiset ja asukkaat perustavat yhdessä Yhteisen keittiön. Tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteena on myös edistää terveitä elintapoja ja arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä. Yhteinen keittiö toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita ruohonjuuritasolla.

Uudistetaan

Yhdessä tekemisen kulttuuria

Yhteinen keittiö luo kaikille mahdollisuuden yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen. Se mahdollistaa alueen toimijoiden voimavarojen yhdistämisen.  Toiminta yli sektorirajojen tarjoaa hyviksi todettujen käytäntöjen hyödyntämisen. Yhteinen keittiö kannustaa työntekijöiden jalkautumisen sinne missä ihmiset arjessa liikkuvat ja toimivat.

Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen ja valmistamisen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa Yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa erilaisten ihmisten yhteisöllisessä kohtaamisessa.

 

 
 

Edistetään

Terveyttä, hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta

Uudella yhteisöllisellä toiminnalla luodaan puitteita jakaa osaamista ja voimavaroja sekä mahdollisuuksia huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Näin vähennetään myös yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä.

Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen ”Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta” -kärkihanketta. Kirkkohallitus hallinnoi kaksivuotista (2017-2018) hanketta valtakunnallisena vastuutoimijana, joka yhteistyössä hankekumppaneidensa kanssa järjestää mukana oleville paikallisille toimijoille valmennusta, neuvontaa sekä käynnistys- ja vakiinnuttamisapua Yhteisen keittiön toimintaan.

Valtakunnallisia hankekumppaneita ovat Ehyt ry, Helsingin Diakonissalaitos, Marttaliitto ja Maa- ja kotitalousnaiset. Alueellisina ja paikallisina toimijoina mukana on mm. kaupunkeja ja kuntia, sairaanhoitopiirejä, oppilaitoksia, järjestöjä ja seurakuntia.

Hankkeessa osallistuminen ja yhteisöllinen ruokailu ovat keskeisiä keinoja parantaa kansalaisten tasavertaisia edellytyksiä terveiden elämän- ja toimintatapojen mahdollistamiselle. Laadukkaan ravitsemuksen edistämistä ja monipuolisten vuorovaikutussuhteiden mahdollistamista edistetään Yhteisissä keittiöissä mm. ekologisella hävikkiruoan käytöllä sekä verkostomaisella toiminnalla.

 

Levittää ja juurruttaa

Käytäntöjä maakuntiin

Yhteinen keittiö -hankkeen tavoitteena on levittää ja juurruttaa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja. Pilottien perusteella on konseptoitu Yhteisen keittiön yhteinen toiminnallinen ydin, jota levitetään koko maahan. Malli on muokattavissa joka paikkakunnalla oman näköiseksi.

Yhteisten keittiöiden verkostossa on vuoden 2018 loppuun mennessä jokaisessa maakunnassa vähintään kaksi Yhteistä keittiötä. Kaksivuotisen (2017-18) hankkeen päättyessä toiminta jatkuu olemassa olevissa rakenteissa.

 

Miten yhteinen keittiö toimisi paikkakunnallasi?

Mistä syntyy tekemisen meininki?

Ketä pitäisi olla mukana?

Kuka voisi toimia kokoajana?

Mitä hyötyä hankkeesta voisi olla paikkakunnallasi / työsi näkökulmasta?

Millainen olisi paikkakuntasi Yhteinen keittiö?

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit ja alueellasi haluttaisiin mukaan uusien Yhteisten keittiöiden verkostoon.